Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles 70+ Singles 70+ Doubles

AISTA Points : 65+ Singles as on 21 May 2022
Tournaments KDP0321 VJY1021 HYD-1221 BVRM0222 KLK-0322 BLR0422 Total
Rank Code Name
1 2005 S.SETTU 60 84 140 60 60 84 488
2 1207 GADIRAJU VENKATA SANYASI RAJU 84 60 100 44 44 60 392
3 2014 B.S.TULASIRAM 18 44 48 84 84 44 322
4 2006 V.DHANUMJAYULU 30 18 72 30 30 44 224
5 2037 M.JOEL KUMAR 44 44 28 44 30 18 208
6 2023 C.VIJAY KUMAR 18 18 72 30 44 18 200
7 2028 V.RAJAGOPALAN 18 30 28 30 18 18 142
8 2029 SATYANARAYAN SINGH 30 18 28 30 18 18 142
9 1074 V.GAJAPATHY 18 18 28 18 18 30 130
10 2031 S.A.RAZAQ 30 30 28 18   18 124
11 2019 B.G.REDDY 44 18 48       110
12 1030 C.SESHA SAI (AP)   18 28 18 18 18 100
13 2132 G.CHANDRA SEKHAR     48   30 18 96
14 2159 V PARTHASARADHI 30 30   18 18   96
15 1269 Shankar Bikkannavar   18 48 18     84
16 2119 A RAVICHANDRAN       18 18 30 66
17 2104 T.V.N.NAIDU 18 18         36
18 2153 S RAMESH BABU       18 18   36
19 2062 C.B.HOSMATH   30         30
20 2087 R.BALASUBRAMANIAN           30 30
21 1297 Susanta Bakshi         30   30
22 1314 Basavaraj Kai           30 30
23 2065 JAFF KHAN     28       28
24 1282 Venu GopalRao Joginpally     28       28
25 2094 T.SUNDER VADI VELU 18           18
26 1148 S V RAMESH 18           18
27 1222 D.Satya Narayana Rao 18           18
28 1302 SREE RAMA RAO MOGILISETTY       18     18
29 1305 Satyajeet Burman         18   18
30 1313 R.Parthsarathy           18 18