Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles 70+ Singles 70+ Doubles

AISTA Points : 65+ Doubles as on 21 May 2022
Tournaments KDP0321 VJY1021 HYD-1221 BVRM0222 KLK-0322 BLR0422 Total
Rank Code Name
1 2005 S.SETTU 60 60 100 60 44 60 384
2 1207 GADIRAJU VENKATA SANYASI RAJU 60 60 100 60 44 60 384
3 2014 B.S.TULASIRAM 44 18 72 44 60 30 268
4 2006 V.DHANUMJAYULU 30 18 72 44 60 30 254
5 1074 V.GAJAPATHY 30 30 48 30 30 44 212
6 2159 V PARTHASARADHI 18 18 48 30 30 44 188
7 2028 V.RAJAGOPALAN 44 18 48 18 18 18 164
8 2023 C.VIJAY KUMAR 30 30 28 18 30 18 154
9 2037 M.JOEL KUMAR   30 28 30 30 30 148
10 2019 B.G.REDDY 30 44 48       122
11 2104 T.V.N.NAIDU 18 44   30   30 122
12 2031 S.A.RAZAQ   30 28 18     76
13 1030 C.SESHA SAI (AP)   18 28   18   64
14 2029 SATYANARAYAN SINGH 18 18   18     54
15 2119 A RAVICHANDRAN       18 18 18 54
16 2132 G.CHANDRA SEKHAR   18   18   18 54
17 1245 Madarampalli Subramanyam 18 18   18     54
18 1269 Shankar Bikkannavar     28     18 46
19 1296 Anjan Bhattacharjee         18 18 36
20 1280 BALARAMAIAH PARUCHURI     28       28
21 1291 Bhaskar Raju     28       28
22 1292 Madhusudhan Rao     28       28
23 2094 T.SUNDER VADI VELU 18           18
24 2153 S RAMESH BABU         18   18
25 1148 S V RAMESH 18           18
26 2923 SURYANARAYANA Sreeram       18     18
27 1255 Venkata Subbaih 18           18
28 1256 T.V Subba Reddy 18           18
29 1305 Satyajeet Burman         18   18
30 1310 Surojit Kar Purakayastha         18   18
31 1311 Mullick B         18   18
32 1312 Amarnath G R           18 18
33 1313 R.Parthsarathy           18 18